Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst zijn al onze leveringen en/of diensten onderworpen aan onderstaande algemene voorwaarden. Deze hebben voorrang op de eventuele aankoopvoorwaarden van de koper. Bij bestelling bevestigt de koper hiermee zijn akkoord.
 2. Bestellingen zijn definitief wanneer ze schriftelijk bevestigd en door een daartoe bevoegde persoon van onze firma ondertekend werden en na ontvangst van de betaling van het voorschot indien er één voorzien is in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. De specificaties over de door de koper gewenste hoeveelheid, kwaliteit en uitvoeringswijze dienen duidelijk op de bestelbon te worden vermeld en geen enkele externe beschouwing of document laat de koper toe het vermelde op de bestelbon te wijzigen of uit te breiden. In geval van annulering van de bestelling door de koper voorafgaand aan de levering van het goed zal het gestorte voorschot niet terugbetaald worden.
 3. Alle prijzen die vermeld staan in onze tariefboeken, internet prijslijsten of elke andere commerciële publicatie zijn zonder verbintenis.
 4. Bestellingen van niet stockartikelen dienen vooraf betaald te worden. Afwijkingen zijn enkel mogelijk mits akkoord van de verantwoordelijke van onze boekhouding of een bestuurder.
 5. Maatwerk-bestellingen van om het even welke aard zijn definitief en kunnen onder geen enkele voorwaarde geannuleerd worden. Bij niet afname van dergelijke goederen zullen er facturen opgemaakt worden volgens artikel 7 van onze algemene verkoopsvoorwaarden.
 6. Niet voorraadartikelen worden nooit teruggenomen tenzij onze leverancier zijn akkoord tot terugname geeft. De kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de koper. Stockartikelen aangekocht in onze firma kunnen teruggenomen worden tegen 80% van hun factuurwaarde mits ons schriftelijk akkoord hierover. Ze dienen onbeschadigd te zijn en zich nog steeds in de originele verpakking te bevinden.
 7. Voor alle bestellingen die langer dan 6 maand op afroep in onze magazijnen staan zal er een voorschotfactuur van 50% opgemaakt worden, na 9 maand een tweede voorschotschijf van 25% en een laatste eindfactuur van 25% na 12 maand. Deze zijn zonder uitzondering onderhevig aan artikel 10 van onze algemene verkoopsvoorwaarden.
 8. Iedere eventuele klacht van de koper dient, op straffe van nietigheid, schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na levering van de goederen en/of diensten. De goederen zijn gewaarborgd tegen elk fabricatiegebrek indien dit schriftelijk bevestigd werd door onze leverancier, enkel de defecte of beschadigde onderdelen zullen in dit geval door deze laatste kosteloos vervangen worden. Onze firma is van elke verantwoordelijkheid ontheven in geval van niet-uitvoering te wijten aan overmacht, staking, faling, lock-out, etc… In geen enkel geval kan er voor één van bovenstaande scenario’s een schadevergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook aan ons gevorderd worden.
 9. We behouden ons het recht de goederen en/of diensten te factureren naarmate ze geleverd worden, zelfs in geval van gedeeltelijke levering. Voor facturen met een netto waarde minder dan 25€ zal er een toeslag van 5€ aangerekend worden voor de administratiekosten. Alle kosten die ons werden aangerekend door onze leverancier zoals porten, verplaatsing, administratie, grondstoftoeslag, etc … voor levering van goederen en/of diensten zullen integraal doorgerekend worden aan de klant zonder dat deze hiervan dient verwittigd te worden.
 10. De facturen zijn betaalbaar contant tenzij andere schriftelijke bevestiging aan de koper door ons werd opgemaakt. Alle verschuldigde bedragen en kosten ten gevolge van geprotesteerde wissels zullen op de koper gevorderd worden. Bij niet betaling op de vervaldag zijn we gemachtigd om alle bestaande betalingsafspraken direct en zonder vergoeding te verbreken en alle bedragen die verschuldigd zijn automatisch en zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is op te eisen. Voor elke laattijdige betaling zullen er nalatigheidsinteresten gerekend worden vanaf de vervaldag à rato van 12% op jaarbasis zonder dat er enige ingebrekestelling noodzakelijk is, tevens zullen alle vervallen facturen van rechtswege met 10% verhoogd worden met een minimum van 50€ per factuur en dit alles zonder aanmaning in geval van niet betaling op de vervaldag.
 11. Verhuur van toestellen worden aan 100% gefactureerd en dienen binnen de 8 dagen teruggebracht te worden, in dit geval zal slechts 95% van de factuurwaarde gecrediteerd worden als huurcompensatie. Vanaf de tweede week dat het toestel in gebruik is zal er per week 5% in mindering gebracht worden op de creditnota. Beschadigde of defecte toestellen die worden teruggebracht zijn ten laste van de huurder of gebruiker en worden enkel teruggenomen mits betaling van alle kosten hieraan verbonden. We kunnen ook in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor materiële of lichamelijke schade ten gevolge van het gebruik van onze huurtoestellen of gebruiksvoorwerpen.
 12. Eigendomsvoorbehoudsclausule; de verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.
 13. Alle geschillen worden beslecht door de Rechtbank van koophandel te Aalst, afdeling Dendermonde of het Vredegerecht te Ninove. De verkoopovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.